• Et forskningsprosjekt om sammenhengende innsatser

Et forskningsprosjekt om sammenhengende innsatser

Af Joint Action

Vi har gjennomført et forskningsprosjekt sammen med forskere fra Aarhus Universitet. Fokus var på sammenhengende innsatser knyttet til borgere med komplekse utfordringer.

Forskningens fokus

I et tett samarbeid med fem danske kommuner (Hedensted Kommune, Haderslev Kommune, Randers Kommune, Rødovre Kommune og Stevns Kommune) og forskere fra Aarhus Universitet har vi gjennomført et forskningsprosjekt rettet mot sammenhengende innsatser for borgere med komplekse utfordringer. Kort fortalt har vår forskning hatt følgende tre hypoteser som utgangspunkt:

 
1

Hypotese 1

Det er en positiv sammenheng mellom kvaliteten på samarbeidet på tvers av fagpersonene som er involvert (definert som relasjonell kapasitet) og den borgeropplevde kvaliteten.

 
2

Hypotese 2

Det er en positiv sammenheng mellom ledelsesatferd, som er definert som strategisk relasjonsledelse, og samarbeid på tvers av fagpersonene som er involvert, som er definert som relasjonell kapasitet.

 
3

Hypotese 3

En målrettet ledelsesintervensjon har en positiv innvirkning på de ansattes opplevelse av kvaliteten på samarbeidet på tvers av fagpersonene som er involvert (relasjonell kapasitet).

Forskningsresultater

Når vi ser på de konkrete dataene fra forskningen, viser analysene at vi kan svare følgende på de tre hypotesene.

Etterfølgende betraktninger

Et betydningsfullt resultat som ikke inngår direkte i vårt forskningsfokus, er at det fra begynnelsen var en svært stor variasjon i kvaliteten på samarbeidet mellom fagfolkene i de fem deltakende kommuner. I alle kommuner var det en svært varierende grad av relasjonell kapasitet mellom fagfolkene, selv om organisasjonsformene og arbeidsbetingelsene i utgangspunktet er de samme og sakene er forholdsvis ensartet.

Sagt på en annen måte: Noen saker behandles svært forskjellig utelukkende på grunn av varierende samarbeidskvalitet mellom fagfolkene. Dessuten viser erfaringene også at det ofte kan være vanskelig å sikre involvering av alle aktører som er en del av en konkret sak. Både de interne kontaktpersonene som har hjulpet oss med å få oversikt og kontakter, og våre forskningsassistenter, har brukt mye tid på å få alle aktører til å involvere seg.

Det er i seg selv et viktig resultat som gir mye stoff til ettertanke. Det viser i høy grad at vi har behov for å vite mer om hvordan graden av sammenheng (relasjonell kapasitet) konkret påvirker kvaliteten og effektiviteten i håndteringen av borgernes utfordringer, og mer om hvordan kvaliteten av den relasjonelle kapasiteten kan økes gjennom målrettede innsatser.